Wij, Haarlemmerweg508 B.V. dan wel een andere groepsentiteit (HLW, wij, ons, onze), besteden voortdurende zorg en aandacht aan onze website. Ondanks dat, geven wij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en informatie op deze website.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin wij een hyperlink naar deze disclaimer opnemen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • HLW: de bevoegde uitgever van de webpagina, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd (1011 PZ) Amsterdam aan de Muiderstraat 1, geregistreerd bij het Handelsregister met nummer 69774439 en btw-nummer NL858006881B01;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. HLW spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. HLW verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 4. HLW is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. HLW mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met inbegrip van het wijzigen van de prijzen, met of zonder voorafgaande verwittiging. HLW is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is HLW niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling of andersoortige links naar webpagina's van derden, houdt geen bekrachtiging van die bestanden of webpagina's in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. HLW behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan HLW de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. U zal HLW, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijken, die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 10. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze disclaimer, zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 11. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de disclaimer, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@westerparkwest.amsterdam of ons per post te bereiken op het adres: Woonkamer Westerpark West, Haarlemmerweg 533-hs, 1055 PL te Amsterdam.