PRIVACY POLICY

Welkom bij de privacy policy van HLW. Wij, Haarlemmerweg508 B.V. dan wel een andere groepsentiteit (HLW, wij, ons, onze),  zijn toegewijd om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen. Wij begrijpen heel goed dat de bescherming van uw persoonsgegevens van cruciaal belang is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy, tezamen met onze cookie policy , is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Het is belangrijk dat u deze privacy policy goed doorleest, zodat u volledig op de hoogte bent over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij kunnen deze privacy policy op elk gewenst moment aanpassen. U kunt de laatste versie van onze privacy policy vinden op onze website. Onder aan deze privacy policy is de datum te zien waarop de laatste wijzigingen zijn gemaakt aan deze privacy policy.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een individu waarmee dat individu geïdentificeerd kan worden, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Indien gegevens zijn geanonimiseerd of geaggregeerd, dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens.

In het kader van deelname aan onze inschrijvingsprocedure, verzamelen wij verschillende soorten persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, adresgegevens, burgerlijke staat, woningvoorkeuren, werksituatie, inkomen, eventueel voorbehoud van financiering, optioneel een werkgeversverklaring en loonstrook en andere extra documenten die u aan ons verstrekt.

Hoe verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens, die wij verzamelen, zijn verstrekt door u, bijvoorbeeld door gegevens in te vullen in onze online portal tijdens de inschrijvingsprocedure of met ons te corresponderen via de telefoon, e-mail of anderszins.

In onderstaande tabel is een overzicht zichtbaar van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke grondslag wij deze gegevens verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Waar wij vertrouwen op onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij als grondslag, hebben wij in de tabel aangegeven wat die gerechtvaardigde belangen zijn. Bij het bepalen van deze gerechtvaardigde belangen hebben wij een afweging gemaakt tussen onze (bedrijfs)belangen en jouw privacybelangen.

Doeleinden Persoonsgegevens Juridische grondslag Bewaartermijn
Het beheren van uw account en uw woonwensen
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
Onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het behouden van de gegevens voor het beheren van uw account. Gedurende de looptijd van het project.
Valideren van uw inschrijving, waaronder het uitvoeren van een financiële controle, en het uitvoeren van de gunningsprocedure
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Woningvoorkeuren
 • Werksituatie
 • Inkomen
 • Voorbehoud van financiering (indien van toepassing)
 • Werkgeversverklaring (indien van toepassing)
 • Loonstrook (indien van toepassing)
Noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u. Onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om op basis van door u verstrekte gegevens te controleren of u de woning financieel kunt dragen. 6 maanden nadat de inschrijvingsprocedure is afgerond. Indien een bouwnummer gegund wordt, dan bewaren we deze gegevens tot 24 maanden nadat de gunningsprocedure is afgerond.
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Naam
 • Contactgegevens
Indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Zo lang u ingeschreven staat op de nieuwsbrief.
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie.
 • Naam
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Woningvoorkeuren
 • Werksituatie
 • Inkomen
 • Voorbehoud van financiering (indien van toepassing)
 • Werkgeversverklaring (indien van toepassing)
 • Loonstrook (indien van toepassing)
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk ons bedrijfsbelang om onze administratie op orde te houden. Gedurende de looptijd van het project.
U op de hoogte te houden van de producten en diensten die wij aanbieden.
 • Naam
 • Contactgegevens
Indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Zo lang u ingeschreven staat op de nieuwsbrief.
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.
 • Naam
 • Contactgegevens
Indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Zo lang u ingeschreven staat op de nieuwsbrief.

Cookies

Wij verzamelen informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Voor meer informatie over cookies, kunt u onze cookie policy  raadplegen.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode in ons systeem opgeslagen, zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt. In dit kader verwijzen wij naar de bewaartermijnen in de tabel hierboven. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden opgeslagen, indien wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens langer op te slaan.

Email communicatie

Wij verzamelen informatie over uw woonwensen. Met deze gegevens kunnen wij u informatie bieden over andere ontwikkelingsprojecten die u mogelijk interessant vindt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven bij het registreren van uw account. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van nieuwe projecten van HLW. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben of als u hier toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:

 • Met derden die namens ons diensten aan u verlenen. Deze diensten kunnen bestaan uit de project Notaris, Hypotheekadviseur De Kredieter BV, De Aannemer en garantie-instituut Woningborg. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten, tenzij zij (mede) verantwoordelijke zijn van uw persoonsgegevens, in welk geval zij zelf verplicht zijn om u te informeren over de doeleinden waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerken. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners, indien nodig, een verwerkersovereenkomst.
 • Indien de wet of een bevoegde overheidsinstantie afgifte van uw persoonsgegevens eisen, zijn wij verplicht om deze af te geven.
 • In verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Binnen onze organisatie beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen onze medewerkers die tijdens het uitvoeren van hun werk uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:

 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.

Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.

 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • u uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
 • U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag 'toestemming'.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht heeft voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert.

U kunt een gemotiveerd verzoek doen aan ons via e-mail naar het e-mail adres: info@westerparkwest.amsterdam of per post naar: Woonkamer Westerpark West, Haarlemmerweg 533-hs, 1055 PL te Amsterdam. Bij een verzoek om verwijdering of verzoek tot inzage kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken zodat we er zeker van zijn dat wij de juiste persoonsgegevens uitwisselen of verwijderen. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor het uitoefenen van bovenstaande rechten. Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen indien uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

Contact

Mocht u na het lezen van onze privacy policy vragen hebben, dan kunt u zich richten per e-mail tot info@westerparkwest.amsterdam of per post tot Woonkamer Westerpark West, Haarlemmerweg 533-hs, 1055 PL te Amsterdam.

Laatste versie: September 2018